Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

ika
Reposted fromsfm sfm viathemassassi themassassi
ika
3932 c87b
wtf
Reposted frombecurious becurious viahalohalooo halohalooo
ika
4014 4ae0
Reposted fromlittlefool littlefool viaoll oll
ika
7696 efd6
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoll oll
5202 dcc8
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaoll oll
6849 21de
Reposted fromget-fit get-fit viahalucine halucine
ika
6600 c01c
Reposted fromAnarriel Anarriel viaqbshtall qbshtall

November 30 2014

ika
1611 fca6
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaqbshtall qbshtall
ika
Sunglasses for men
Reposted fromfoop2 foop2 viaqbshtall qbshtall
ika

Jeśli ktoś nie wyrobi swego sumienia, będzie potrzebował czyjegoś i skończy pytając tę osobę co dobre, a co złe.
Jeśli ktoś nie wyrobi w sobie nawyku motywacji, będzie szukał jej u innych.
Jeśli ktoś nie pokocha siebie, uzależni się od miłości dawanej od innych.
Wniosek jest prosty. Bądź dla siebie tym wszystkim, czego szukasz u innych.

— M. Grzesiak
Reposted fromyourtitle yourtitle vialola lola
ika
Ktoś Cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon vialola lola
6686 85a8
Reposted fromfukuku3 fukuku3
9240 4c99
ika
9448 e243
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
6089 eb3b 500

lggyzalea:

 

h0r:

i peed myself at the grocery store so i had to make it look like it wasn’t me

Reposted fromwankymind wankymind viaoll oll
5853 a917 500

capteinwayfinder:

what the FUCK kind of dragon is that

ika
ika
8315 7daa
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaawaken awaken
ika
Reposted fromconchiglia conchiglia vialouve louve
3748 60b3 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl